Prometheus Sunucu İzleme Aracı Kurulumu

Bu yazıda, Prometheus’u Linux sunucusuna nasıl yükleyeceğimiz anlatılacak. Prometheus, sunucuları izlemek için kullanılan açık kaynaklı bir araçtır.Çok sade bir arayüze ve iyi bir uyarı mekanizmasına sahiptir.
Prometheus’un Linux sunucusuna nasıl kurulacağına dair adımlarla başlayalım.

Adım 1: yum paketi depolarını güncelleyin

$ sudo yum güncelleme -y

Adım 2: Prometheus Linux Binary’yi indirin

Yöntem 1: Resmi Prometheus indirme sayfasına gidin

(veya)

Yöntem 2: Linux sunucusuna curl komutuyla Prometheus dosyasını indirin:

$ curl -LO https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.17.1/prometheus-2.17.1.linux-amd64.tar.gz

(veya)

Yöntem 3: Linux sunucusuna wget komutuyla Prometheus dosyasını indirin

$ sudo yum install wget -y

$ sudo wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.17.1/prometheus-2.17.1.linux-amd64.tar.gz

Yazıda, Prometheus dosyasını indirmek için 3. yöntem kullanılmıştır.

[ec2-user@Prometheus-Server ~]$ sudo wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.17.1/prometheus-2.17.1.linux-amd64.tar.gz
--2020-04-02 07:45:31-- https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.17.1/prometheus-2.17.1.linux-amd64.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 13.234.176.102
Connecting to github.com (github.com)|13.234.176.102|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/6838921/2ab24c80-6fa0-11ea-885e-96dd0c3494de?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20200402%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200402T074531Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=933134312d91779e2efdfaae85d91d171bca39da9e06ce8c37e89166678b636c&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-2.17.1.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2020-04-02 07:45:31-- https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/6838921/2ab24c80-6fa0-11ea-885e-96dd0c3494de?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20200402%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200402T074531Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=933134312d91779e2efdfaae85d91d171bca39da9e06ce8c37e89166678b636c&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-2.17.1.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)... 54.231.98.184
Connecting to github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|54.231.98.184|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 60140415 (57M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘prometheus-2.17.1.linux-amd64.tar.gz’

100%[===================================================================================================>] 60,140,415 8.44MB/s  in 8.0s

2020-04-02 07:45:40 (7.15 MB/s) - ‘prometheus-2.17.1.linux-amd64.tar.gz’ saved [60140415/60140415]

[ec2-user@Prometheus-Server ~]$

Adım 3: Bir Prometheus kullanıcısı ve gerekli veri dizinlerini oluşturun

sudo useradd - no-create-home --shell /bin/false prometheus

sudo mkdir /etc/prometheus
sudo mkdir /var/lib/prometheus

Adım 4: Prometheus kullanıcılarını Prometheus dizinlerinin sahibi yapın

sudo chown prometheus:prometheus /etc/prometheus
sudo chown prometheus:prometheus /var/lib/prometheus

Örnek çıktı: dizinin nasıl göründüğü

[ec2-user@Prometheus-Server ~]$ ls -ld /etc/prometheus && ls -ld /var/lib/prometheus
drwxr-xr-x 2 prometheus prometheus 6 Apr 2 07:48 /etc/prometheus
drwxr-xr-x 2 prometheus prometheus 6 Apr 2 07:48 /var/lib/prometheus
[ec2-user@Prometheus-Server ~]$

Adım 5: Adım 1’de indirilen Prometheus kaynak kodunu çıkarın ve yeniden adlandırın

tar -xzvf prometheus-2.17.1.linux-amd64.tar.gz 
mv prometheus-2.17.1.linux-amd64 prometheus-binary-files

Adım 6: 2 dosyayı Prometheus ve Promtool dosyasını / usr / local / bin’e kopyalayın

sudo cp prometheus-binary-files/prometheus /usr/local/bin/

sudo cp prometheus-binary-files/promtool /usr/local/bin/

Adım 7: Prometheus ve Promtool ikili dosyasının sahipliğini Prometheus kullanıcısına güncelleyin / değiştirin.

Dosyalar / usr / local / bin’e kopyalandıktan sonra kök kullanıcı olacaktır.

Örnek çıktı:

[ec2-user@Prometheus-Server ~]$ ls -l /usr/local/bin/prometheus && ls -l /usr/local/bin/promtool
-rwxr-xr-x 1 root root 84338005 Apr 2 07:55 /usr/local/bin/prometheus
-rwxr-xr-x 1 root root 48235996 Apr 2 07:55 /usr/local/bin/promtool
[ec2-user@Prometheus-Server ~]$

Yukarıdaki dosyaların sahipliğini değiştirin:

sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/prometheus

sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/promtool

Örnek çıktı – sahiplik değişti:

[ec2-user@Prometheus-Server ~]$ ls -l /usr/local/bin/prometheus && ls -l /usr/local/bin/promtool
-rwxr-xr-x 1 prometheus prometheus 84338005 Apr 2 07:55 /usr/local/bin/prometheus
-rwxr-xr-x 1 prometheus prometheus 48235996 Apr 2 07:55 /usr/local/bin/promtool
[ec2-user@Prometheus-Server ~]$

8. Adım: Console ve console_libraries dizinlerini taşıyın

-> / etc / prometheus dizinine gidin ve sahipliği değiştirin.

sudo cp -r prometheus-binary-files/consoles /etc/prometheus sudo cp -r prometheus-binary-files/console_libraries /etc/prometheus sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/consoles sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/console_libraries

Örnek çıktı – kopyalanan ve dosyaların sahipliği değiştirilen dosyalar

[ec2-user@Prometheus-Server ~]$ ls -l /etc/prometheus/consoles && ls -l /etc/prometheus/console_libraries
total 36
-rw-r--r-- 1 prometheus prometheus 616 Apr 2 07:59 index.html.example
-rw-r--r-- 1 prometheus prometheus 2675 Apr 2 07:59 node-cpu.html
-rw-r--r-- 1 prometheus prometheus 3513 Apr 2 07:59 node-disk.html
-rw-r--r-- 1 prometheus prometheus 1444 Apr 2 07:59 node.html
-rw-r--r-- 1 prometheus prometheus 5794 Apr 2 07:59 node-overview.html
-rw-r--r-- 1 prometheus prometheus 1334 Apr 2 07:59 prometheus.html
-rw-r--r-- 1 prometheus prometheus 4103 Apr 2 07:59 prometheus-overview.html
total 12
-rw-r--r-- 1 prometheus prometheus 2888 Apr 2 07:59 menu.lib
-rw-r--r-- 1 prometheus prometheus 6064 Apr 2 07:59 prom.lib
[ec2-user@Prometheus-Server ~]$

Prometheus’u Yapılandırma

Tüm yapılandırma ayarları /etc/prometheus/prometheus.yml dosyasında bulunur.

1. Adım: Prometheus Yapılandırma dosyasını oluşturun
sudo touch /etc/prometheus/prometheus.yml
2. Adım: Aşağıdaki içeriği Prometheus yapılandırma dosyasına ekleyin
global:
 scrape_interval: 10s
 
scrape_configs:
 - job_name: 'prometheus'
  scrape_interval: 5s
  static_configs:
   - targets: ['localhost:9090']
3. Adım: prometheus.yml dosyasının sahipliğini değiştirin
sudo chown prometheus:prometheus /etc/prometheus/prometheus.yml

[ec2-user @ Prometheus-Server ~] $ ls -l /etc/prometheus/prometheus.yml
-rw-r - r-- 1 prometheus prometheus 156 Nis 2 08:01 /etc/prometheus/prometheus.yml
[ec2-kullanıcı @ Prometheus-Sunucusu ~] $
4. Adım Prometheus Web arayüzüne erişim

http://<prometheus-ip>:9090/graph

How to Install Prometheus On a Linux Server

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.