PostgreSQL 15 Debian 12’ye Nasıl Kurulur?

Bu kapsamlı adım adım öğreticiyi kullanarak PostgreSQL 15’i Debian 12’ye nasıl kuracağınızı öğreneceksiniz.  PostgreSQL, tam özellikli bir nesne-ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir.  SQL standardının büyük bir bölümünü destekler ve kullanıcılar tarafından birçok yönden genişletilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır.

PostgreSQL 15’i Debian 12’ye kurun

PostgreSQL 15’in kurulumu

Bu yazı itibariyle, PostgreSQL 15 şu anki başlıca PostgreSQL sürümüdür.

Neyse ki, varsayılan Debian 12 ana depoları PostgreSQL paketleri sağlar.

apt-cache policy postgresql

postgresql:
 Installed: (none)
 Candidate: 15+248
 Version table:
   15+248 500
    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages

Bu, PostgreSQL 15.x’in Debian 12’ye kurulmasını kolaylaştırır.

Bu nedenle Debian 12 üzerinde PostgreSQL 15 kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın;

apt install postgresql postgresql-contrib

PostgreSQL’i Çalıştırmak

Yükleme tamamlandığında, PostgreSQL çalışacak ve sistem önyüklemesinde başlayacak şekilde ayarlanır.  Hizmeti kontrol ederek doğrulayın.

systemctl status [email protected]
[email protected] - PostgreSQL Cluster 15-main
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/[email protected]; enabled-runtime; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2023-07-06 18:53:12 CEST; 12s ago
  Process: 4877 ExecStart=/usr/bin/pg_ctlcluster --skip-systemctl-redirect 15-main start (code=exited, status=0>
  Main PID: 4882 (postgres)
   Tasks: 6 (limit: 2284)
   Memory: 19.2M
    CPU: 154ms
   CGroup: /system.slice/system-postgresql.slice/[email protected]
       ├─4882 /usr/lib/postgresql/15/bin/postgres -D /var/lib/postgresql/15/main -c config_file=/etc/postgr>
       ├─4883 "postgres: 15/main: checkpointer "
       ├─4884 "postgres: 15/main: background writer "
       ├─4886 "postgres: 15/main: walwriter "
       ├─4887 "postgres: 15/main: autovacuum launcher "
       └─4888 "postgres: 15/main: logical replication launcher "

Jul 06 18:53:10 bookworm systemd[1]: Starting [email protected] - PostgreSQL Cluster 15-main...
Jul 06 18:53:12 bookworm systemd[1]: Started [email protected] - PostgreSQL Cluster 15-main...

PostgreSQL’in Diğer Sürümlerini Debian 12’ye Kurmak

PostgreSQL APT Deposunu Kurun

Debian 12’de PostgreSQL’in diğer sürümlerini kurmak istiyorsanız, PostgreSQL apt deposunu eklemeniz gerekir;

apt install postgresql-common
sudo sh /usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org.sh
apt update

PostgreSQL 14’ü Debian 12’ye kurun

apt install postgresql-14 postgresql-contrib-14

PostgreSQL 13’ü Debian 12’ye kurun

apt install postgresql-13 postgresql-contrib-13

You should be able to install other versions you need.

Yüklü PostgreSQL Sürümünün komut satırında Doğrulanması

PostgreSQL kurulumunun sürümünü aşağıdaki komutu kullanarak komut satırında bulabilirsiniz;

/usr/lib/postgresql/15/bin/postgres -V

Örnek komut çıktısı;

postgres (PostgreSQL) 15.3 (Debian 15.3-0+deb12u1)

Benzer şekilde şu komutu da kullanabilirsiniz;

sudo -Hiu postgres psql -c "SELECT version();"

Örnek çıktı;


                           version                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PostgreSQL 15.3 (Debian 15.3-0+deb12u1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, 64-bit
(1 row)

PostgreSQL’de oturum açma

Varsayılan olarak, postgres kullanıcısı PostgreSQL’in yüklenmesi üzerine oluşturulur.

id postgres
uid=114(postgres) gid=122(postgres) groups=122(postgres),110(ssl-cert)

Kullanıcının giriş dizini /var/lib/postgresql olarak ayarlanmıştır.

getent passwd postgres
postgres:x:114:122:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash

Bu nedenle, PostgreSQL’e giriş yapmak için önce komutu kullanarak postgres kullanıcısına geçin;

sudo -Hiu postgres

Bu, bash istemini şu şekilde değiştirir;

postgres@bookworm:~$

Oturum açtıktan sonra, PostgreSQL kabuğuna ulaşmak için psql komutunu çalıştırabilirsiniz.  psql, sorguları etkileşimli olarak yazmanızı, bunları PostgreSQL’e vermenizi ve sorgu sonuçlarını görmenizi sağlayan bir PostgreSQL etkileşimli terminal komutudur.

psql

Bu istemi şu şekilde değiştirir;


psql (15.3 (Debian 15.3-0+deb12u1))
Type "help" for help.

postgres=#

Çeşitli komut kullanımını görmek için help yazın.

help

You are using psql, the command-line interface to PostgreSQL.
Type: \copyright for distribution terms
    \h for help with SQL commands
    \? for help with psql commands
    \g or terminate with semicolon to execute query
    \q to quit
postgres=#
\h

Available help:
 ABORT              CREATE FOREIGN DATA WRAPPER   DROP ROUTINE
 ALTER AGGREGATE         CREATE FOREIGN TABLE       DROP RULE
 ALTER COLLATION         CREATE FUNCTION         DROP SCHEMA
 ALTER CONVERSION         CREATE GROUP           DROP SEQUENCE
 ALTER DATABASE          CREATE INDEX           DROP SERVER
 ALTER DEFAULT PRIVILEGES     CREATE LANGUAGE         DROP STATISTICS
 ALTER DOMAIN           CREATE MATERIALIZED VIEW     DROP SUBSCRIPTION
 ALTER EVENT TRIGGER       CREATE OPERATOR         DROP TABLE
 ALTER EXTENSION         CREATE OPERATOR CLASS      DROP TABLESPACE
 ALTER FOREIGN DATA WRAPPER    CREATE OPERATOR FAMILY      DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION
 ALTER FOREIGN TABLE       CREATE POLICY          DROP TEXT SEARCH DICTIONARY
 ALTER FUNCTION          CREATE PROCEDURE         DROP TEXT SEARCH PARSER
 ALTER GROUP           CREATE PUBLICATION        DROP TEXT SEARCH TEMPLATE
 ALTER INDEX           CREATE ROLE           DROP TRANSFORM
 ALTER LANGUAGE          CREATE RULE           DROP TRIGGER
 ALTER LARGE OBJECT        CREATE SCHEMA          DROP TYPE
 ALTER MATERIALIZED VIEW     CREATE SEQUENCE         DROP USER
 ALTER OPERATOR          CREATE SERVER          DROP USER MAPPING
 ALTER OPERATOR CLASS       CREATE STATISTICS        DROP VIEW
 ALTER OPERATOR FAMILY      CREATE SUBSCRIPTION       END
 ALTER POLICY           CREATE TABLE           EXECUTE
 ALTER PROCEDURE         CREATE TABLE AS         EXPLAIN
 ALTER PUBLICATION        CREATE TABLESPACE        FETCH
 ALTER ROLE            CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION GRANT
 ALTER ROUTINE          CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY  IMPORT FOREIGN SCHEMA
 ALTER RULE            CREATE TEXT SEARCH PARSER    INSERT
 ALTER SCHEMA           CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE   LISTEN
 ALTER SEQUENCE          CREATE TRANSFORM         LOAD
 ALTER SERVER           CREATE TRIGGER          LOCK
 ALTER STATISTICS         CREATE TYPE           MERGE
 ALTER SUBSCRIPTION        CREATE USER           MOVE
 ALTER SYSTEM           CREATE USER MAPPING       NOTIFY
 ALTER TABLE           CREATE VIEW           PREPARE
 ALTER TABLESPACE         DEALLOCATE            PREPARE TRANSACTION
 ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION DECLARE             REASSIGN OWNED
 ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY   DELETE              REFRESH MATERIALIZED VIEW
 ALTER TEXT SEARCH PARSER     DISCARD             REINDEX
 ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE    DO                RELEASE SAVEPOINT
 ALTER TRIGGER          DROP ACCESS METHOD        RESET
 ALTER TYPE            DROP AGGREGATE          REVOKE
 ALTER USER            DROP CAST            ROLLBACK
 ALTER USER MAPPING        DROP COLLATION          ROLLBACK PREPARED
 ALTER VIEW            DROP CONVERSION         ROLLBACK TO SAVEPOINT
 ANALYZE             DROP DATABASE          SAVEPOINT
 BEGIN              DROP DOMAIN           SECURITY LABEL
 CALL               DROP EVENT TRIGGER        SELECT
 CHECKPOINT            DROP EXTENSION          SELECT INTO
 CLOSE              DROP FOREIGN DATA WRAPPER    SET
 CLUSTER             DROP FOREIGN TABLE        SET CONSTRAINTS
 COMMENT             DROP FUNCTION          SET ROLE
 COMMIT              DROP GROUP            SET SESSION AUTHORIZATION
 COMMIT PREPARED         DROP INDEX            SET TRANSACTION
 COPY               DROP LANGUAGE          SHOW
 CREATE ACCESS METHOD       DROP MATERIALIZED VIEW      START TRANSACTION
 CREATE AGGREGATE         DROP OPERATOR          TABLE
 CREATE CAST           DROP OPERATOR CLASS       TRUNCATE
 CREATE COLLATION         DROP OPERATOR FAMILY       UNLISTEN
 CREATE CONVERSION        DROP OWNED            UPDATE
 CREATE DATABASE         DROP POLICY           VACUUM
 CREATE DOMAIN          DROP PROCEDURE          VALUES
 CREATE EVENT TRIGGER       DROP PUBLICATION         WITH
 CREATE EXTENSION         DROP ROLE

PostgreSQL’e Başlarken

Artık PostgreSQL’i kullanmaya başlayabilirsiniz.

PostgreSQL Veritabanı Oluşturun

Yukarıda gösterildiği gibi PostgreSQL’e giriş yaptıktan sonra veritabanlarınızı oluşturabilirsiniz.

Örneğin kifarunix isimli bir veritabanı oluşturmak için;

create database kifarunix;

PostgreSQL’de veritabanlarını listeleme

\l ,meta-komutunu kullanarak PostgreSQL’de oturum açmışken veritabanlarını listeleyebilirsiniz;

\l

örnek çıktı;


                         List of databases
  Name  | Owner  | Encoding |  Collate  |  Ctype  | ICU Locale | Locale Provider |  Access privileges  
-----------+----------+----------+-------------+-------------+------------+-----------------+-----------------------
 kifarunix | postgres | UTF8   | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |      | libc      | 
 postgres | postgres | UTF8   | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |      | libc      | 
 template0 | postgres | UTF8   | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |      | libc      | =c/postgres     +
      |     |     |       |       |      |         | postgres=CTc/postgres
 template1 | postgres | UTF8   | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |      | libc      | =c/postgres     +
      |     |     |       |       |      |         | postgres=CTc/postgres
(4 rows)

PostgreSQL Veritabanı Kullanıcısı Oluşturun

Komutu kullanarak PostgreSQL veritabanı kullanıcısı oluşturabilirsiniz;

CREATE USER your_username WITH PASSWORD 'your_password';

Örneğin;

create user kifarunixadmin with password 'ChangeME_pass';

PostgreSQL’de Veritabanı Kullanıcılarını Listeleme

\du meta-komutunu kullanarak PostgreSQL’de veritabanı kullanıcılarını listeleyebilirsiniz;

\du

                   List of roles
  Role name  |             Attributes             | Member of 
----------------+------------------------------------------------------------+-----------
 kifarunixadmin |                              | {}
 postgres    | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS | {}

PostgreSQL’de Veritabanı Kullanıcısına Roller Verme

Bir kullanıcıya belirli bir veritabanında belirli roller verebilirsiniz.

Örneğin, veritabanındaki tüm ayrıcalıkları kullanıcıya verin;

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE your_database_name TO your_username;

Örneğin

grant all privileges on database kifarunix to kifarunixadmin;

Belirli roller de verebilirsiniz.  PostgreSQL GRANT hakkında daha fazlasını okuyabilirsiniz.

Yukarıdaki grant komutu, username gibi bir rol yaratır;

select rolname from pg_roles;

     rolname     
---------------------------
 postgres
 pg_database_owner
 pg_read_all_data
 pg_write_all_data
 pg_monitor
 pg_read_all_settings
 pg_read_all_stats
 pg_stat_scan_tables
 pg_read_server_files
 pg_write_server_files
 pg_execute_server_program
 pg_signal_backend
 pg_checkpoint
 kifarunixadmin
(14 rows)

Veritabanında kullanıcımıza atanan ayrıcalıkları listelemek için;

\dp kifarunixadmin

Belirli bir nesne için “Erişim ayrıcalıkları” sütunu boşsa, bu, nesnenin varsayılan ayrıcalıklara sahip olduğu anlamına gelir (yani, ilgili sistem kataloğundaki ayrıcalıklar girişi boştur).  Varsayılan ayrıcalıklar her zaman sahip için tüm ayrıcalıkları içerir ve nesne türüne bağlı olarak KAMU için bazı ayrıcalıklar içerebilir.

PostgreSQL hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgeler sayfasındaki PostgreSQL’e Başlarken’e bakın.

 

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.