Belge

Systemd hizmetlerinin güvenliği nasıl artırılır

Günümüzde tüm büyük Linux dağıtımları Systemd’yi başlangıç ​​sistemi/hizmet yöneticisi olarak benimsemiştir.  Bir systemd hizmeti oluşturmak, uygun dizine bir “.service” birimi yazmak ve bunu systemctl yardımcı programını kullanarak yönetmek meselesidir.  Bir hizmeti başlatırken veya genel olarak bir süreci başlatırken, görevi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu mümkün olan en düşük ayrıcalıklarla çalıştığından emin olmak istiyoruz.  Systemd, bir hizmetin davranışına ince ayar yapmak, ayrıcalıkları ayrıntılı bir şekilde vermek veya reddetmek ve sistemin geri kalanından belirli bir düzeyde izolasyon sağlamak için kullanabileceğimiz bir dizi seçenek sunar.

 

Bu makalede, bir systemd hizmetinin güvenliğinin nasıl artırılacağını ve systemd-analyze yardımcı programını kullanarak maruz kalma düzeyine ilişkin bir tahminin nasıl alınacağını görüyoruz.

 

Bir test senaryosu: yedekleme hizmeti yazma

Bu makalenin amacına uygun olarak,  systemd-timer aracılığıyla bir yedeklemeyi planlamak için servis yazmak istediğimizi varsayalım.  “Birim” bölümünü yazarak başlıyoruz:

[Unit] 
Description=restic backup
Wants=network-online.target
After=network-online.target

İlk olarak Açıklama seçeneğini kullanarak bir hizmet açıklaması sağladık.  Yedeklemelerimiz için uzak depoları kullanabilmek istediğimizden, İstekler ve Sonra seçeneklerini kullanarak sırasıyla hizmetin network-online.target’e (zayıf) bağımlılığını ilan ettik ve hizmetin ancak söylenenden sonra başlatılması gerektiğini belirledik. hedefe ulaşıldı ve ağ arayüzleri yapılandırıldı.

Şimdi ünitenin “Servis” bölümünü dolduralım.  Hizmet davranışımızı burada tanımlıyoruz:

[Service]
Type=oneshot
User=restic
ExecStart=/usr/local/bin/restic_backup.sh

 Hizmetimizi “oneshot” olarak tanımlamak için “Type” seçeneğini kullandık.  Bu, systemd’nin hizmete nasıl davrandığını etkiler: yalnızca ana süreç çıktıktan sonra onu “çalışıyor” olarak kabul eder. 

Güvenlik açığı nedeniyle, hizmeti root olarak çalıştırmaktan kaçınmak istiyoruz, bu nedenle “restic” ayrıcalıksız kullanıcıyı oluşturduk ve Kullanıcı seçeneğiyle işlemin ayrıcalıklarıyla başlatılması gerektiğini belirttik.  Son olarak ExecStart seçeneği ile servis başlatıldığında çağrılması gereken komutu/yürütülebilir dosyayı tanımladık;  bu durumda ana yedekleme mantığını içeren /usr/local/bin/restic_backup.sh betiğidir.

Ünitenin “Hizmet” bölümünde, hizmetimizin ayrıcalıklarını daha da ayarlamak için diğer birçok seçeneği kullanabiliriz.  Bunlardan bazılarını görelim.

Süreci yeteneklerle yürütmeHizmetimiz “restic” kullanıcısının ayrıcalıklarıyla çalışacaktır.  Bu iyi bir güvenlik önlemidir, ancak restic’in tüm dosya sistemini okuyabildiğinden emin olmalıyız.  Hedefimize ulaşmak için sürecin uygun yeteneklerle ilerlemesini sağlayabiliriz:

AmbientCapabilities=CAP_DAC_READ_SEARCH
CapabilityBoundingSet=CAP_DAC_READ_SEARCH

 AmbientCapability seçeneği, değer olarak sürecin ortam yetenek kümesine dahil etmek istediğimiz yeteneklerin virgülle ayrılmış listesini alır.  Bu durumda, dosyaların ve dizinlerin okuma izni kontrollerini atlamaya izin veren “CAP_DAC_READ_SEARCH” özelliğini kullandık.  Bir güvenlik önlemi olarak, sürecin elde etmesine izin verilen yetenek kümesini sınırlamak için CapabilityBoundingSet seçeneğini de kullandık. 

Hizmeti Güvenli Hale Getirme

Yukarıda kullandığımız yeteneklerle ilgili iki seçenek, hizmeti “izole etmek” için kullanabileceğimiz seçeneklerin yalnızca küçük bir alt kümesidir.  Çoğu bir boole değeri kabul eder.  Hadi bazı örneklere bakalım.

PrivateTmp

“PrivateTmp” seçeneği, hizmet tarafından oluşturulan geçici dosyaları korur, böylece diğer işlemler bunlara erişemez.  Seçenek etkin olduğunda, systemd yalıtılmış /tmp ve /var/tmp dizinleri oluşturur ve bunları özel bir ad alanına bağlar.

ProtectKernelModules, ProtectKernelLogs and ProtectKernelTunables

Bu seçenekler çekirdek durumunu korur.  KorumaKernelModules etkin olduğunda hizmetin çekirdek modüllerini yükleme ve kaldırma yeteneğini reddeder, KorumaKernelLogs ise çekirdek günlük arabelleğine erişimi reddeder.  Belirli çekirdek modüllerinin davranışı, /proc ve /sys sözde dosya sistemlerinde gösterilen dosyalara uygun değerler yazılarak değiştirilebilir;  KorumaKernelTunables seçeneği etkin olduğunda bu tür eylemleri reddeder.

NoNewPrivileges

Bu seçenek, hizmetin ve alt işlemlerinin, standart C kitaplığının bir parçası olan execve sistem çağrısı aracılığıyla diğer programları çalıştırarak yeni ayrıcalıklar kazanamayacağından emin olmak için kullanılabilir.  Bu seçenek aktif olduğunda, SETUID veya SETGID bitleri ayarlıyken ikili dosyaların yürütülmesini reddeder.

RestrictSUIDSGID

Bu seçenek doğru olduğunda, hizmet tarafından başlatılan işlemin dosyalar ve dizinler üzerinde SETUID veya SETGID bitlerini ayarlamasını engeller.

RestrictAddressFamilies

Bu seçenek, sürecin erişebileceği adres ailesi adlarının boşlukla ayrılmış listesini kabul eder (örneğin: AF_UNIX, AF_INET, AF_INET6);  “Yok” da geçerli bir değerdir: hepsine erişimi reddeder.

PrivateDevices

Bu seçenek etkin olduğunda, /dev/sda veya /dev/mem gibi ham aygıtlara işlem erişimini reddeder.

ProtectClock

True olarak ayarlandığında sistem saatine erişimi reddeder.

ProtectHostname

Bu seçenek, sistemin ana bilgisayar adını koruyarak işlemin onu değiştirememesini sağlar.

RemoveIPC

Etkin olduğunda, hizmete tahsis edilen IPC (İşlemlerarası İletişim) kaynaklarının otomatik olarak kaldırılmasına neden olur.

PrivateMounts

Bu seçenek aktif olduğunda süreç, ana bilgisayardan erişilemeyen, kendi özel ve yalıtılmış dosya sisteminde çalışır.

Hizmetin tahmini güvenlik düzeyini elde etme

Sonunda hizmetimiz şu şekilde görünüyor:

[Unit] 
Description=restic backup
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
Type=oneshot
User=restic
ExecStart=/usr/local/bin/restic_backup.sh
AmbientCapabilities=CAP_DAC_READ_SEARCH
CapabilityBoundingSet=CAP_DAC_READ_SEARCH
PrivateTmp=yes
ProtectKernelModules=yes
ProtectKernelLogs=yes
ProtectKernelTunables=yes
NoNewPrivileges=yes
RestrictSUIDSGID=yes
RestrictAddressFamilies=yes
PrivateDevices=yes
ProtectClock=yes
ProtectHostname=yes
RemoveIPC=yes
PrivateMounts=yes

Üniteyi systemd tarafından tanınan dizinlerden birine yerleştirdikten sonra (örneğin, /etc/systemd/system), tahmini güvenlik seviyesini elde etmek için, “security” komutuyla “systemd-analyze”yi başlatmamız yeterlidir. argüman olarak birim adı.  Birimi “restic.service” olarak kaydettiğimizi varsayalım:

$ systemd-analyze security restic.service

 Komut, ünitede mevcut olan ve olmayanları işaretleyerek mevcut güvenlik seçeneklerinin bir listesini ve genel maruz kalma düzeyini döndürür: bu ne kadar düşükse o kadar iyidir.  Kullanılmayan her seçenek, maruz kalma değerini “POZLAMA” sütununda bildirilen miktar kadar artırır.  Komutu servis birimimize karşı çalıştırdığımızda elde ettiğimiz çıktı şu şekildedir: 

 NAME                            DESCRIPTION                            EXPOSURE
 RemoveIPC=                         Service user cannot leave SysV IPC objects around             
 RootDirectory=/RootImage=                  Service runs within the host's root directory              0.1
 User=/DynamicUser=                     Service runs under a static non-root user identity             
 CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_TIME             Service processes cannot change the system clock              
 NoNewPrivileges=                      Service processes cannot acquire new privileges              
 AmbientCapabilities=                    Service process receives ambient capabilities              0.1
 CapabilityBoundingSet=~CAP_(DAC_*|FOWNER|IPC_OWNER)     Service may override UNIX file/IPC permission checks          0.2
 ProtectControlGroups=                    Service may modify the control group file system            0.2
 CapabilityBoundingSet=~CAP_BPF               Service may load BPF programs                       
 SystemCallArchitectures=                  Service may execute system calls with all ABIs             0.2
 MemoryDenyWriteExecute=                   Service may create writable executable memory mappings         0.1
 RestrictNamespaces=~user                  Service may create user namespaces                   0.3
 RestrictNamespaces=~pid                   Service may create process namespaces                  0.1
 RestrictNamespaces=~net                   Service may create network namespaces                  0.1
 RestrictNamespaces=~uts                   Service may create hostname namespaces                 0.1
 RestrictNamespaces=~mnt                   Service may create file system namespaces                0.1
 RestrictNamespaces=~cgroup                 Service may create cgroup namespaces                  0.1
 RestrictNamespaces=~ipc                   Service may create IPC namespaces                    0.1
 LockPersonality=                      Service may change ABI personality                   0.1
 RestrictRealtime=                      Service may acquire realtime scheduling                 0.1
 SupplementaryGroups=                    Service has no supplementary groups                    
 CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_RAWIO            Service has no raw I/O access                       
 CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_PTRACE            Service has no ptrace() debugging abilities                
 CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_(NICE|RESOURCE)       Service has no privileges to change resource use parameters        
 CapabilityBoundingSet=~CAP_NET_ADMIN            Service has no network configuration privileges              
 CapabilityBoundingSet=~CAP_NET_(BIND_SERVICE|BROADCAST|RAW) Service has no elevated networking privileges               
 CapabilityBoundingSet=~CAP_AUDIT_*             Service has no audit subsystem access                   
 CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_ADMIN            Service has no administrator privileges                  
 PrivateTmp=                         Service has no access to other software's temporary files         
 CapabilityBoundingSet=~CAP_SYSLOG              Service has no access to kernel logging                  
 PrivateDevices=                       Service has no access to hardware devices                 
 ProtectSystem=                       Service has full access to the OS file hierarchy            0.2
 ProtectProc=                        Service has full access to process tree (/proc hidepid=)        0.2
 ProcSubset=                         Service has full access to non-process /proc files (/proc subset=)   0.1
 ProtectHome=                        Service has full access to home directories               0.2
 PrivateNetwork=                       Service has access to the host's network                0.5
 PrivateUsers=                        Service has access to other users                    0.2
 DeviceAllow=                        Service has a device ACL with some special devices: char-rtc:r     0.1
 KeyringMode=                        Service doesn't share key material with other services           
 Delegate=                          Service does not maintain its own delegated control group subtree     
 SystemCallFilter=~@clock                  Service does not filter system calls                  0.2
 SystemCallFilter=~@cpu-emulation              Service does not filter system calls                  0.1
 SystemCallFilter=~@debug                  Service does not filter system calls                  0.2
 SystemCallFilter=~@module                  Service does not filter system calls                  0.2
 SystemCallFilter=~@mount                  Service does not filter system calls                  0.2
 SystemCallFilter=~@obsolete                 Service does not filter system calls                  0.1
 SystemCallFilter=~@privileged                Service does not filter system calls                  0.2
 SystemCallFilter=~@raw-io                  Service does not filter system calls                  0.2
 SystemCallFilter=~@reboot                  Service does not filter system calls                  0.2
 SystemCallFilter=~@resources                Service does not filter system calls                  0.2
 SystemCallFilter=~@swap                   Service does not filter system calls                  0.2
 IPAddressDeny=                       Service does not define an IP address allow list            0.2
 NotifyAccess=                        Service child processes cannot alter service state             
 ProtectClock=                        Service cannot write to the hardware clock or system clock         
 CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_PACCT            Service cannot use acct()                         
 CapabilityBoundingSet=~CAP_KILL               Service cannot send UNIX signals to arbitrary processes          
 ProtectKernelLogs=                     Service cannot read from or write to the kernel log ring buffer      
 CapabilityBoundingSet=~CAP_WAKE_ALARM            Service cannot program timers that wake up the system           
 CapabilityBoundingSet=~CAP_LINUX_IMMUTABLE         Service cannot mark files immutable                    
 CapabilityBoundingSet=~CAP_IPC_LOCK             Service cannot lock memory into RAM                    
 ProtectKernelModules=                    Service cannot load or read kernel modules                 
 CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_MODULE            Service cannot load kernel modules                     
 CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_TTY_CONFIG          Service cannot issue vhangup()                       
 CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_BOOT             Service cannot issue reboot()                       
 CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_CHROOT            Service cannot issue chroot()                       
 PrivateMounts=                       Service cannot install system mounts                    
 CapabilityBoundingSet=~CAP_BLOCK_SUSPEND          Service cannot establish wake locks                    
 CapabilityBoundingSet=~CAP_LEASE              Service cannot create file leases                     
 CapabilityBoundingSet=~CAP_MKNOD              Service cannot create device nodes                     
 ProtectHostname=                      Service cannot change system host/domainname                
 CapabilityBoundingSet=~CAP_(CHOWN|FSETID|SETFCAP)      Service cannot change file ownership/access mode/capabilities       
 CapabilityBoundingSet=~CAP_SET(UID|GID|PCAP)        Service cannot change UID/GID identities/capabilities           
 ProtectKernelTunables=                   Service cannot alter kernel tunables (/proc/sys, …)            
 RestrictAddressFamilies=~AF_PACKET             Service cannot allocate packet sockets                   
 RestrictAddressFamilies=~AF_NETLINK             Service cannot allocate netlink sockets                  
 RestrictAddressFamilies=~AF_UNIX              Service cannot allocate local sockets                   
 RestrictAddressFamilies=~…                 Service cannot allocate exotic sockets                   
 RestrictAddressFamilies=~AF_(INET|INET6)          Service cannot allocate Internet sockets                  
 CapabilityBoundingSet=~CAP_MAC_*              Service cannot adjust SMACK MAC                      
 RestrictSUIDSGID=                      SUID/SGID file creation by service is restricted              
 UMask=                           Files created by service are world-readable by default         0.1

→ Overall exposure level for restic.service: 4.6 OK 🙂

Puanımız “4,6”: fena değil ama yine de artırabiliriz!

 

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.