Uygulama

Portainer Debian 11’e Nasıl Kurulur?

Docker, geliştiricilerin uygulamaları kolayca oluşturmasını, çalıştırmasını ve göndermesini sağlayan ücretsiz, açık kaynaklı ve en popüler bir konteyner motorudur. Ancak, konteyner uygulamasını komut satırı aracılığıyla yönetmek ve çalıştırmak, Docker CLI’ye aşina olmayan yeni başlayanlar için çok zordur. Portainer’ın devreye girdiği yer burasıdır. Portainer, kapsayıcılı uygulamaları ve hizmetleri daha kolay ve verimli bir şekilde yönetmek ve devreye almak için Docker ve Kubernetes ile birlikte çalışabilen web tabanlı bir konteyner yönetimi platformudur.

Bu yazıda, Portainer’ı Debian 11 sunucusuna nasıl kuracağınızı okuyacaksınız.

Docker CE’yi yükleyin

Başlamadan önce sunucunuzda Docker CE kurulu olmalıdır. İlk olarak, aşağıdaki komutu kullanarak gerekli tüm bağımlılıkları kurun.

apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common -y

Ardından, Docker GPG anahtarını ve deposunu aşağıdaki komutla ekleyin.

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Ardından, depoyu güncelleyin ve aşağıdaki komutu kullanarak Docker CE paketini kurun.

apt update -y
apt install docker-ce -y

Docker CE yüklendikten sonra aşağıdaki komutu kullanarak Docker sürümünü doğrulayabilirsiniz.

docker --version

Aşağıdaki çıktıyı alacaksınız.

Docker version 20.10.23, build 7155243

Docker Compose’u yükleyin

Ayrıca Docker Compose’u sisteminize yüklemeniz gerekecektir. İlk olarak, aşağıdaki komutu kullanarak Docker Compose en son sürümünü sisteminize indirin.

wget https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.15.1/docker-compose-linux-x86_64

Ardından, indirilen dosyayı sistem konumuna kopyalayın.

cp docker-compose-linux-x86_64 /usr/local/bin/docker-compose

Ardından, Docker Compose dosyasına çalıştırma izni ayarlayın.

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Ardından, aşağıdaki komutu kullanarak Docker Compose kurulumunu doğrulayın:

docker-compose --version

Aşağıdakine benzer çıktıyı görmelisiniz:

Docker Compose version v2.15.1

Portainer’ı yükleme

Öncelikle, aşağıdaki komutu kullanarak Portainer verilerini depolamak için bir birim oluşturun.

docker volume create data

Artık oluşturulan birimi aşağıdaki komutu kullanarak doğrulayabilirsiniz.

docker volume ls

Aşağıdakine benzer çıktıyı alacaksınız.

DRIVER  VOLUME NAME
local   data

Ardından, portainer Docker görüntüsünü indirmek ve çalıştırmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v data:/data portainer/portainer

Aşağıdakine benzer çıktıyı alacaksınız.

latest: Pulling from portainer/portainer
772227786281: Pull complete 
96fd13befc87: Pull complete 
0bad1d247b5b: Pull complete 
b5d1b01b1d39: Pull complete 
Digest: sha256:47b064434edf437badf7337e516e07f64477485c8ecc663ddabbe824b20c672d
Status: Downloaded newer image for portainer/portainer:latest
e0ee5b16c93f358a15dfcb93cc80d2c2d1c1c675e7b65e41434ce20f08773465

Porttainer’ın durumunu aşağıdaki komutu kullanarak doğrulayabilirsiniz.

docker ps

Aşağıdakine benzer çıktıyı alacaksınız.

CONTAINER ID  IMAGE         COMMAND    CREATED     STATUS     PORTS                                              NAMES
e0ee5b16c93f  portainer/portainer  "/portainer"  28 seconds ago  Up 27 seconds  0.0.0.0:8000->8000/tcp, :::8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp, :::9000->9000/tcp, 9443/tcp  portainer

Portainer Web Arayüzüne Erişim

Bu noktada, Portainer 9000 numaralı bağlantı noktasına kurulur ve çalışır. Artık ona http://your-server-ip:9000 URL’sini kullanarak erişebilirsiniz.

Yönetici kullanıcı adınızı, şifrenizi tanımlayın ve Kullanıcı oluştur düğmesine tıklayın. Aşağıdaki sayfayı görmelisiniz:

Tüm yerel kapsayıcıların durumunu görmek için Başlayın düğmesine tıklayın.

Tebrikler! Portainer’ı Debian 11 sunucusuna başarıyla yüklediniz. Artık uygulamanızı web tabanlı bir arayüz üzerinden konteynerizasyon platformunda kolayca barındırabilirsiniz.

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.