Ubuntu’ya Redis Nasıl Kurulur 22.04|20.04|18.04

Bu eğitimde, Redis Sunucusunu Ubuntu 22.04|20.04|18.04 Linux sistemine kurma adımlarında size yol göstereceğim.  Redis, Açık Kaynak kodlu bir bellek içi veri yapısı deposudur.  Redis, bir veritabanı sunucusu olarak, bir mesaj aracısı olarak veya daha hızlı erişim için verileri bellekte önbelleğe almak için kullanılabilir.

Redis’in desteklediği veri yapıları şunlardır:

 • Hashes
 • sets with range queries
 • Strings
 • sorted lists
 • Hyperloglogs
 • Bitmaps
 • Geospatial indexes e.t.c

Redis’i Ubuntu’ya yükleyin 22.04|20.04|18.04

Bu bölümde Redis’in son sürümünün Ubuntu’ya nasıl kurulacağına bakacağız.  Aşağıdaki komutu kullanarak Ubuntu 22.04|20.04|18.04’ünüzde bulunan Redis Sunucusunun sürümünü kontrol edebilirsiniz.

$ sudo apt update
$ sudo apt policy redis-server
redis-server:
 Installed: (none)
 Candidate: 5:5.0.7-2 500
 Version table:
   5:5.0.7-2 500
    500 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages

1. Adım: Sunucu Paket listenizi güncelleyin

Redis’i yüklemeden önce sisteminizin güncellendiğinden emin olun

sudo apt update

Adım 2: Ubuntu’ya Redis’i yükleyin 22.04|20.04|18.04

Redis Sunucu paketi, Ubuntu yukarı akış deposunda mevcuttur.  Sisteminizi güncelledikten sonra terminalinizde aşağıdaki komutları çalıştırarak Redis kurulumunu yapınız.

sudo apt -y install redis-server

Redis Sunucusunun daha yeni bir sürümüne sahip olmak istiyorsanız Redis Development tarafından sağlanan PPA deposunu kullanmayı tercih edebilirsiniz.

sudo add-apt-repository ppa:redislabs/redis
sudo apt-get update
sudo apt-get install redis

 

Redis Sunucusu sürümünü doğrulayın:

$ redis-server -v
Redis server v=6.2.6 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=64 build=9c9e426e2f96cc51

Adım 3: Ubuntu’da Redis Hizmetini başlatın 22.04|20.04|18.04

Varsayılan olarak Redis hizmetinin kurulumdan sonra başlatılması gerekir.  Ancak şu komutu kullanarak hizmetin önyükleme sırasında manuel olarak başlatılmasını başlatabilir ve etkinleştirebilirsiniz:

sudo systemctl enable --now redis-server

4. Adım: Ağı etkinleştirin Redis Hizmetini Dinle

Ağ istemcilerinin Redis sunucunuza bağlanabilmesi için hizmetin bir ağ IP Adresini dinlemesi gerekir.

/etc/redis/redis.conf dosyasını favori metin düzenleyicinizle açın

sudo vim /etc/redis/redis.conf

Then change line  bind 127.0.0.1 to below:

bind 0.0.0.0

Değişikliği yaptıktan sonra redis hizmetini yeniden başlatın:

sudo systemctl restart redis-server

5. Adım: Redis Kimlik Doğrulamasını Yapılandırın – (İsteğe bağlı ancak önerilir)

İstemcilerin diğer komutları işlemeden önce AUTH <PASSWORD> gerektirmesi için Redis Kimlik Doğrulamasını yapılandırın.

requirepass <AuthPassword>

Örnek:

requirepass oobaiY8BA

Adım 6: Kurtarma için Kalıcı Depolamayı Ayarlayın (İsteğe Bağlı)

Yalnızca ek değeri evet olarak değiştirerek kalıcılık modunu ayarlayın

appendonly yes
appendfilename "appendonly.aof"

Değişiklikleri yaptıktan sonra redis hizmetini yeniden başlatın

sudo systemctl restart redis-server

Redis hizmet durumunu kontrol edin:

$ systemctl status redis-server
* redis-server.service - Advanced key-value store
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sun 2018-12-23 03:42:41 PST; 1s ago
   Docs: http://redis.io/documentation,
      man:redis-server(1)
 Process: 10444 ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 10447 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 10469 (redis-server)
  Tasks: 4 (limit: 2319)
  CGroup: /system.slice/redis-server.service
      `-10469 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379

Dec 23 03:42:40 ubuntu-01 systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
Dec 23 03:42:41 ubuntu-01 systemd[1]: Started Advanced key-value store.

Redis hizmeti tarafından kullanılan bağlantı noktasını ve IP’yi sscommand kullanarak görüntüleyebilirsiniz:

$ ss -tunelp | grep 6379
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:6379 0.0.0.0:* uid:112 ino:52652 sk:40 <->

Etkin bir güvenlik duvarı hizmetiniz varsa 6379 numaralı bağlantı noktasına izin verin

sudo ufw allow 6379/tcp

7. Adım: Redis Sunucusuna bağlantıyı test edin

Redis’e yerel olarak bağlanabildiğinizi doğrulayın:

$ redis-cli
127.0.0.1:6379>

Test kimlik doğrulaması:

127.0.0.1:6379> AUTH <AuthPassword>
OK

Çıktıda Tamam almalısınız.  Yanlış bir şifre girerseniz Kimlik Doğrulama başarısız olacaktır:

127.0.0.1:6379> AUTH WrongPassword
(error) ERR invalid password

Redis bilgilerini kontrol edin.

127.0.0.1:6379>  INFO

Bu, uzun bir veri listesi verecektir.  Bölüm’ü argüman olarak ileterek çıktıyı sınırlayabilirsiniz.  Örneğin

127.0.0.1:6379> INFO Server
# Server
 Server
redis_version:5.0.3
redis_git_sha1:00000000
redis_git_dirty:0
redis_build_id:45d60903d31a0894
redis_mode:standalone
os:Linux 4.15.0-38-generic x86_64
arch_bits:64
multiplexing_api:epoll
atomicvar_api:atomic-builtin
gcc_version:7.3.0
process_id:10469
run_id:1630ad8b0bb9b8b8f811aac4aa7cae1fee51951d
tcp_port:6379
uptime_in_seconds:290
uptime_in_days:0
hz:10
configured_hz:10
lru_clock:2061779
executable:/usr/bin/redis-server
config_file:/etc/redis/redis.conf

Adım 8: Redis Karşılaştırmasını Gerçekleştirin

Performansını test etmek için karşılaştırmayı yerel redis’e karşı toplam 10 bin istek için 15 paralel bağlantıyla çalıştırın.

$ redis-benchmark -h 127.0.0.1 -p 6379 -n 10000 -c 15

# Sample output
................................................
====== LRANGE_500 (first 450 elements) ======
 10000 requests completed in 0.62 seconds
 15 parallel clients
 3 bytes payload
 keep alive: 1

99.66% <= 1 milliseconds
100.00% <= 1 milliseconds
16129.03 requests per second

====== LRANGE_600 (first 600 elements) ======
 10000 requests completed in 0.81 seconds
 15 parallel clients
 3 bytes payload
 keep alive: 1

99.66% <= 1 milliseconds
99.93% <= 2 milliseconds
99.97% <= 3 milliseconds
100.00% <= 3 milliseconds
12345.68 requests per second

====== MSET (10 keys) ======
 10000 requests completed in 0.09 seconds
 15 parallel clients
 3 bytes payload
 keep alive: 1

100.00% <= 0 milliseconds
111111.11 requests per second

Daha fazla seçenek ve örnek için şunu kullanın:

$ redis-benchmark --help

Redis’i Ubuntu 22.04|20.04|18.04 Sunucu veya İş İstasyonuna başarıyla yüklediniz.

 

 

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.

Skip to content