Ubuntu 22.04’te Cacti İzleme Sunucusu Nasıl Kurulur ve Yapılandırılır

Cacti, Linux için ücretsiz ve güçlü bir ağ izleme ve grafik oluşturma aracıdır.  Hizmetleri önceden belirlenmiş aralıklarla yoklamak ve elde edilen verileri grafiklemek için kullanılan RRDtool için bir ön uç aracıdır.  Cacti, sistem performansını, CPU yükünü ve ağ bant genişliği kullanımını grafik biçiminde izleyebileceğiniz web tabanlı bir arabirim sağlar.  PHP ile yazılmıştır ve verilerini depolamak için MySQL/MariaDB veritabanını kullanır.

Bu eğitimde, Cacti izleme aracını Ubuntu 22.04’e nasıl kuracağınızı göstereceğiz.

Önkoşullar

 • En az 2 GB RAM ile Ubuntu 22.04 çalıştıran bir sunucu.
 • Sunucuda bir root parolası yapılandırılmıştır.

Başlarken

İlk olarak, sistem paketlerinizi en son sürüme güncellemeniz önerilir.  Bunları aşağıdaki komutla güncelleyebilirsiniz:

apt update -y
apt upgrade -y

Tüm paketler güncellendikten sonra Cacti için gerekli diğer bağımlılıkları aşağıdaki komutla kurun:

apt-get install snmp php-snmp rrdtool librrds-perl unzip git gnupg2 -y

Tüm bağımlılıklar yüklendikten sonra bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Apache, PHP ve MariaDB’yi kurun

İlk olarak, sisteminize Apache web sunucusunu, MariaDB veritabanı sunucusunu, PHP’yi ve diğer gerekli PHP uzantılarını yüklemeniz gerekecek.  Hepsini aşağıdaki komutla kurabilirsiniz:

apt-get install apache2 mariadb-server php php-mysql php-intl libapache2-mod-php php-xml php-ldap php-mbstring php-gd php-gmp -y

Tüm paketler yüklendikten sonra php.ini dosyasını düzenleyin ve varsayılan ayarları değiştirin.

nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini

Aşağıdaki satırları değiştirin:

memory_limit = 512M
max_execution_time = 360
date.timezone = UTC

İşiniz bittiğinde dosyayı kaydedin ve kapatın, ardından başka bir php.ini dosyası açın:

nano /etc/php/8.1/cli/php.ini

Aşağıdaki satırları değiştirin:

memory_limit = 512M
max_execution_time = 360
date.timezone = UTC

Dosyayı kaydedip kapatın, ardından değişiklikleri uygulamak için Apache hizmetini yeniden başlatın:

systemctl restart apache2

Bitirdikten sonra bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Cacti için Veritabanı ve Kullanıcı Oluşturma

Ardından, Cacti için bir veritabanı ve kullanıcı oluşturmanız gerekecek.  İlk önce, aşağıdaki komutla MariaDB kabuğuna giriş yapın:

mysql

Oturum açtıktan sonra, aşağıdaki komutla Cacti için bir veritabanı ve kullanıcı oluşturun:

MariaDB [(none)]> create database cacti;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON cacti.* TO cacti@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Ardından, ayrıcalıkları temizleyin ve aşağıdaki komutla MariaDB kabuğundan çıkın:

MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> exit;

Ardından, MariaDB yapılandırma dosyasını düzenlemeniz ve bazı ayarlarda ince ayar yapmanız gerekecek.  /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf dosyasını düzenleyerek yapabilirsiniz.

nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

[mysqld] bölümünün içine aşağıdaki satırları ekleyin:

collation-server = utf8mb4_unicode_ci
max_heap_table_size = 128M
tmp_table_size = 64M
join_buffer_size = 64M
innodb_file_format = Barracuda
innodb_large_prefix = 1
innodb_buffer_pool_size = 1024M
innodb_flush_log_at_timeout = 3
innodb_read_io_threads = 32
innodb_write_io_threads = 16
innodb_io_capacity = 5000
innodb_io_capacity_max = 10000
sort_buffer_size = 10K
innodb_doublewrite = OFF

İşiniz bittiğinde dosyayı kaydedin ve kapatın, ardından değişiklikleri uygulamak için MariaDB hizmetini yeniden başlatın:

systemctl restart mariadb

Ardından, mysql_test_data_timezone.sql dosyasını aşağıdaki komutla mysql veritabanına aktarın:

mysql -u root -p mysql < /usr/share/mysql/mysql_test_data_timezone.sql

Ardından, MySQL’de oturum açın ve kaktüs kullanıcısına mysql.time_zone_name tablosuna erişme izni verin:

mysql

Oturum açtıktan sonra, erişim izni vermek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO cacti@localhost;
MariaDB [(none)]> ALTER DATABASE cacti CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Ardından, ayrıcalıkları temizleyin ve aşağıdaki komutla MariaDB kabuğundan çıkın:

MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> exit;

Bitirdikten sonra bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Cacti’yi Kurun ve Yapılandırın

Öncelikle aşağıdaki komutla Cacti’nin en son sürümünü sisteminize indirin:

wget https://www.cacti.net/downloads/cacti-latest.tar.gz

Cacti indirildikten sonra, indirilen dosyayı aşağıdaki komutla çıkarın:

tar -zxvf cacti-latest.tar.gz

Ardından, aşağıdaki komutu kullanarak ayıklanan dizini Apache kök dizinine taşıyın:

mv cacti-1.2.23 /var/www/html/cacti

Ardından, aşağıdaki komutla kaktüslerin sahipliğini www-data olarak değiştirin:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/cacti/

Ardından, aşağıdaki komutla Cacti verilerini Cacti veritabanına aktarın:

mysql -u root -p cacti < /var/www/html/cacti/cacti.sql

Ardından, Cacti yapılandırma dosyasını düzenleyin ve veritabanı ayarlarınızı tanımlayın:

nano /var/www/html/cacti/include/config.php

Veritabanınızla eşleşen aşağıdaki satırları değiştirin:

$database_type = "mysql";
$database_default = "cacti";
$database_hostname = "localhost";
$database_username = "cacti";
$database_password = "password";
$database_port = "3306";
$database_ssl = false;

İşiniz bittiğinde dosyayı kaydedin ve kapatın, ardından Cacti için bir Cron dosyası oluşturun.

nano /etc/cron.d/cacti

Aşağıdaki satırı ekleyin:

*/5 * * * * www-data php /var/www/html/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

İşiniz bittiğinde dosyayı kaydedin ve kapatın, ardından aşağıdaki komutla Cacti için bir günlük dosyası oluşturun:

touch /var/www/html/cacti/log/cacti.log
chown -R www-data:www-data /var/www/html/cacti/

Bitirdikten sonra bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Bir Apache Sanal Ana Bilgisayarı Oluşturun

Ardından, Cacti için bir Apache sanal konak yapılandırma dosyası oluşturmanız gerekecek.  Aşağıdaki komutla oluşturabilirsiniz:

nano /etc/apache2/sites-available/cacti.conf

Aşağıdaki satırları ekleyin:

Alias /cacti /var/www/html/cacti
<Directory /var/www/html/cacti>
  Options +FollowSymLinks
  AllowOverride None
  <IfVersion >= 2.3>
    Require all granted
  </IfVersion>
  <IfVersion < 2.3>
    Order Allow,Deny
    Allow from all
  </IfVersion>
AddType application/x-httpd-php .php

  <IfModule mod_php.c>
    php_flag magic_quotes_gpc Off
    php_flag short_open_tag On
    php_flag register_globals Off
    php_flag register_argc_argv On
    php_flag track_vars On
    # this setting is necessary for some locales
    php_value mbstring.func_overload 0
    php_value include_path .
   </IfModule>
DirectoryIndex index.php
</Directory>

İşiniz bittiğinde dosyayı kaydedin ve kapatın.  Ardından, Cacti sanal ana bilgisayarını aşağıdaki komutla etkinleştirin:

a2ensite cacti

Ardından, değişiklikleri uygulamak için Apache hizmetini yeniden başlatın:

systemctl restart apache2

Apache’nin durumunu aşağıdaki komutla da kontrol edebilirsiniz:

systemctl status apache2

Aşağıdaki çıktıyı almalısınız:

? apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2023-01-18 14:01:31 UTC; 8s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 19267 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 19271 (apache2)
   Tasks: 6 (limit: 4579)
   Memory: 12.9M
    CPU: 84ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ??19271 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??19272 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??19273 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??19274 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??19275 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??19276 /usr/sbin/apache2 -k start

Jan 18 14:01:31 ubuntu2204 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...

Bu noktada, Apache web sunucusu Cacti’ye hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır.  Şimdi bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Cacti Web Kullanıcı Arayüzüne Erişim

Şimdi, web tarayıcınızı açın ve http://your-server-ip/cacti URL’sini kullanarak Cacti web arayüzüne erişin.  Cacti giriş sayfasına yönlendirileceksiniz:

Varsayılan kullanıcı adı ve şifreyi admin / admin olarak girin ve ardından Oturum Aç düğmesine tıklayın.  Cacti şifre değiştirme ekranını görmelisiniz:

Varsayılan şifrenizi, yeni şifrenizi girin ve Kaydet düğmesine tıklayın.  Cacti lisans sözleşmesi sayfasını görmelisiniz:

Lisans sözleşmesini kabul edin ve Başla düğmesine tıklayın.  Kurulum öncesi kontrol sayfasını görmelisiniz:

Tüm paketlerin kurulu olduğundan emin olun ve ardından İleri düğmesine tıklayın.  Aşağıdaki sayfayı görmelisiniz:

Kurulum türünüzü seçin ve İleri düğmesine tıklayın.  Dizin izni kontrol sayfasını görmelisiniz:

İleri düğmesine tıklayın.  Aşağıdaki sayfayı görmelisiniz.

İleri düğmesine tıklayın.  Giriş Doğrulama sayfasını görmelisiniz:

Onay kutusunu işaretleyin ve İleri düğmesine tıklayın.  Profil sayfasını görmelisiniz:

Gerekli şablonunuzu seçin ve İleri düğmesine tıklayın.  Aşağıdaki sayfayı görmelisiniz:

İleri düğmesine tıklayın.  Aşağıdaki sayfayı görmelisiniz:

Kurulumu onaylayın ve Yükle düğmesine tıklayın.  Kurulum bittiğinde, aşağıdaki sayfayı görmelisiniz:

Başlayın düğmesine tıklayın.  Aşağıdaki sayfada Cacti kontrol panelini görmelisiniz:

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.